מחיר הצטרפות מוזל לכבוד ההשקה החדשה

בניית אתרים מרהיבים למאמני כושר

תקנון – FIT FINDER

הקדמה
ברוכים הבאים ל"FIT FINDER" – פורטל הפיטנס הגדול בישראל.
שירותי "FIT FINDER" ניתנים באתר האינטרנט הפועל בכתובת www.fitfinder.co.il (ובכל כתובת נוספת לפי שיקול דעת מפעילת השירות, להלן: "האתר"). האתר והאימונים ייקראו יחדיו: "השירות".

תנאים אלה חלים על השימוש שלך באתר כמאמן או כמתאמן. ככל ואילו מהוראות המסמכים המחייבים יהיו מכוונות רק למאמנים או למתאמנים, יצוין הדבר במפורש בגוף התנאים.

השימוש בשירות ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים בשירות, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות או הנחיות נוספות שייתכן ויפורטו במהלך השימוש בשירות (יחדיו: "המסמכים המחייבים"). הנך מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותייך והתחייבויותיך ביחס לשימוש בשירות ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת השירות. תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם מעת לעת. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, כולם או חלקם, עלייך להימנע מהשימוש בשירות.
המסמכים המחייבים חלים על השימוש בשירות באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפונים, שעונים חכמים, מחשבי לוח וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש בשירות בין באמצעות האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים, כולל פגישות פנים מול פנים (פרונטלי) ואימונים המבוצעים דרך המחשב (אונליין).
המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" במסמכים המחייבים היא כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

על השירות בתמצית

השירות מהווה פלטפורמה מקוונת לתכני המשתמשים בו וייעודו המרכזי הוא לשמש כאינדקס למאמנים
הפועלים בישראל, האתר מאפשר לאתר מידע רב אודות מאמנים המעבירים אימונים פרטיים ללקוחותיהם ("המתאמנים") בכל רחבי ישראל.

השירות מאפשר למאמנים וחדרי כושר להקים עמוד עיסקי הכולל מידע רב אודות השירותים והתנאים שהמאמן מציע למתאמנים, לרבות תיאור כללי של שירותיו, תחומי ההתמחות, אזור ומקום האימון וכן מחירון. בנוסף, השירות מסייע ומהווה כלי עזר למתאמנים לאתר מאמנים בקלות וביעילות, תוך שימוש באפשרויות וחתכי החיפוש המתקדמים שמציע השירות ובכלל זאת עיון בהמלצות ובתגובות שהזינו מתאמנים אחרים ביחס להתרשמותם מהמאמנים.
השירות כולל גם בלוג שהתכנים בו מתפרסמים לרוב מטעמה של מפעילת השירות ובו תוכל לעיין ולקרוא מאמרים ופרסומים שונים הנוגעים לתחום הפעילות של השירות.
השירות כולל גם אופציה למתאמן לאתר מאמן על מנת לתאם פגישה פנים מול פנים (פרונטלי) כבקשת המתאמן.

שים לב – מפעילת השירות אינה מציעה ו/או מספקת את שירותי האימון שמפרסמים המאמנים. השירות משמש כזירה מקוונת בלבד המאפשרת למאמנים להציג את שירותיהם בפני מתאמנים פוטנציאליים. לפיכך, כל האחריות לפרסומי המאמנים ולשירותים שהם מציעים, לרבות תכונותיהם ואספקתם, חלה על המאמנים ועליהם בלבד. למפעילת השירות אין כל אחריות לפרסומי מתאמנים ו/או צדדים שלישיים, לרבות חוות דעת משתמשים.
מפעילת השירות אינה צד לכל התקשרות בין מתאמן למאמן והיא פועלת אך ורק על מנת לקשר בין המאמנים למתאמנים וכי כל התקשרות בין מתאמן לבין אילו מהמאמנים המפרסמים את שירותיהם באתר נעשית באופן ישיר בין כל מתאמן למאמן הרלבנטי.
מפעילת השירות אינה מפקחת על המידע שמציגים המאמנים ועל נכונותו וגם אינה מפקחת על האימונים שמועברים פנים מול פנים (פרונטלי). האחריות למידע, טיבו, אמינותו ולשירותי המאמנים, כולל האחריות לאימונים המועברים, מוטלת כולה על המאמנים עצמם ואין ולא תהיה למאמנים כל טענה כלפי החברה בכלל, בכל עניין בנוגע לשירות.
מובהר כי מפעילת השירות איננה מבצעת סינון כלשהו של המאמנים ו/או המתאמנים ואינה מבצעת כל בדיקה של פרופיל נותני השירותים העושים שימוש באתר ו/או יתר המשתמשים באתר והעושה שימוש באתר ו/או בשירות עושה כן על אחריותו הבלעדית.
מפעילת השירות ממליצה למתאמן העושה שימוש באתר שלא להיפגש עם מאמן אשר אינו מוכר למתאמן, בבית המאמן.

כמו כן, באחריות המאמן לספק קבלה ו/או חשבונית מס למתאמן על ביצוע התשלום לכל אימון כנדרש בחוק.
מפעילת השירות אינה אחראית בכול אופן להמצאת קבלה ו/או חשבונית מס ו/או כול אישור הנדרש על פי הוראות החוק בגין מתן שירותים.

למפעילת השירות שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים ומידע יוצגו בשירות, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם, סדר תוצאות החיפוש, וכל עניין אחר הקשור בהם ובכלל זאת להסיר כל תוכן או מידע מהשירות לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכלל זאת, האתר שומר את הזכות לסיים ללא התראה מוקדמת כל מבצע שפרסם באתר, ביחס לשימוש בו או באילו מהשירותים המוצעים בו. מידע נוסף אודות השירות, תכונותיו ואפשרויות השימוש בו, תוכל למצוא בעמודי השירות עצמו.
מפעילת השירות מעמידה לרשותך כלים לשיתוף ולקישור תכנים מהשירות באמצעות רשתות חברתיות שונות ושירותים מקוונים של צדדים שלישיים, כגון פייסבוק. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותי צדדים שלישיים כאמור נעשה על אחריותך בלבד ואתה מצהיר בזאת שעיינת והסכמת לתנאי השימוש של הצדדים השלישיים לפני השימוש בשירות ואתה מוותר בזאת, באופן סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או זכות כנגד מפעילת השירות בקשר לשימוש ברשתות חברתיות, שירותי הסליקה וכל שירות צדדים שלישיים שהוא.
שימוש כלשהו בשירותי צד ג' כאמור, אינו קשור למפעילת השירות והוא יהיה כפוף לרוב למסמכים המשפטיים המסדירים את פעילותן של הרשתות החברתיות ושירותי צד ג' הללו, לרבות תנאי השימוש בשירותים מקוונים אלה ומדיניות הפרטיות הנוהגת בהם. מסמכים משפטיים אלה אינם מטעמה של מפעילת השירות.
קבלת ושליחת מידע בזמן אמת באמצעות השירות דורשים חיבור מקוון של המחשב או מכשיר הקצה שברשותך לאינטרנט. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכמים שבינך לבין ספקי התקשורת שלך ולתשלומים החלים עליך לפיהם והן מצויות באחריות המלאה.

השימוש בשירות

הנך רשאי להשתמש בשירות ובתכניו בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בשירות באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של מפעילת השירות לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן)

 • אין לעשות בשירות כל שימוש המהווה או העלול להוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין, או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;
 • הנך רשאי להשתמש בשירות למטרות שאינן מסחריות בלבד וזאת מבלי לגרוע מזכותה של מפעילת השירות לאפשר שימוש מסחרי מוגבל בהיקפו בשירות למאמנים, לצורך קידום האימונים הפרטיים שהם מעבירים ולצורך זה בלבד. כל שימוש אחר בשירות מותר למטרות אישיות, חינוכיות ופרטיות בלבד;
 • פניית מתאמנים אל מאמנים באמצעות השירות תיעשה על-ידי יצירת קשר טלפוני או באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית באמצעות מערכת ההודעות הפנימית של השירות. אין לפנות למאמנים באמצעות דרכי יצירת הקשר כאמור אלא לצורך השירותים שמספקים אותם מאמנים, כפי שהם מתפרסמים בשירות. אין לפנות למאמנים כאמור באמצעות פרטים אלה לצורך כל נושא אחר שאינו השירותים המפורסמים על-ידם.
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך השירות, לרבות באתרים וביישומונים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;
 • ככל ונרשמת לשירות כמפורט בתנאים אלה, הנך רשאי להשתמש בשירות באמצעות חשבון משתמש אחד בלבד;
 • אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה בשירות, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של השירות;
 • אין להפעיל כל יישום מחשב, או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהשירות. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר מידע שיכילו תכנים או מידע מהשירות;
 • אין להציג תכנים מהשירות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;
 • אין להציג תכנים מהשירות בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
 • אין לקשר לשירות ולתכנים בו מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
 • אין לקשר לתכנים מהשירות שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן זהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. חל איסור לקשר לתכנים מהשירות במנותק מדפי האינטרנט או האזורים שבהם הם מופיעים בשירות (לדוגמה – אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי בשירות, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה – בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך, ומתחייב לשפות את מפעילת השירות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

דיוור פרסומי והודעות

השימוש בשירות והאישור של המסמכים המחייבים מעיד על הסכמתך המפורשת לקבל דברי פרסומת ממפעילת השירות ו/או מי מטעמה, כנדרש בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי פרטי הקשר שמסרת למפעילת השירות במהלך הרישום לשירות, או בכל מקרה אחר בו מסרת למפעילת השירות את פרטייך, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים בשירות.

בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע למפעילת השירות על סירוב לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שיישלחו אליך. מפעילת השירות אף רשאית להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע או תכנים אחרים שאינם מהווים דבר פרסומת.

רישום לשירות

הרישום לשירות והשימוש בו מותרים למאמנים ולמתאמנים בני 18 ומעלה בלבד. אתה מאשר ומצהיר כי אתה בן 18 ומעלה. במידה וגילך נמוך מ-18, תוכל להירשם לשירות ולהשתמש בו, כמתאמן בלבד, רק בכפוף לקבלת הסכמתם של הורייך או האפוטרופוס החוקי שלך ואישורם את הוראות ההסכמים המחייבים, לאחר שקראו אותם בעיון.

השימוש בשירות וצפייה בתכניו (ובכלל זה הורדת היישומון) אינו מחייב רישום או מסירת פרטים מזהים כלשהם. עם זאת, השימוש בחלק מתכונותיו של השירות, כגון רישום כמאמן ופתיחת עמוד מאמן אישי, רישום כמתאמן לצורך קבלת הטבות שונות שמציע השירות למתאמנים רשומים וכן כתיבת תגובות/ביקורות וכיו"ב, מחייב רישום לשירות, מסירת המידע המתבקש במהלך הרישום וקבלת הסכמתך לתנאי המסמכים המחייבים.
השירות מאפשר למתאמנים להזין תגובות וביקורות הולמות אודות התרשמותם מהמאמנים בשירות, בהתבסס על התרשמותם ודעתם האישית. הזנת תגובות על-ידי מתאמנים מחייבת רישום, כמפורט להלן. עם זאת, מפעילת השירות מאפשרת גם הזנת תגובות מתאמנים ללא צורך ברישום, וזאת באמצעות הפרופיל האישי שלך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק. במקרה כזה, למרות שלא נרשמת לשירות, מפעילת השירות והמשתמשים בו עשויים להיות חשופים למידע אודותייך באותן רשתות חברתיות, בהתאם להגדרות הפרטיות והחשבון שקבעת באותן רשתות חברתיות, אותן אתה יכול לשנות מעת לעת באמצעות ממשק הרשת החברתית. השימוש ברשתות חברתיות יהיה לרוב כפוף למסמכים המשפטיים המסדירים את השימוש בהן. מסמכים אלה הם מטעם אותן רשתות חברתיות ולא מטעם מפעילת השירות.
מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי למפעילת השירות יהיה שיקול דעת בלעדי, מבלי שהדבר יטיל עליה אחריות כלשהי בהקשר זה, באם לחשוף פרטי מפרסם, ככל שתתקבל בקשה מצד שלישי הרואה עצמו נפגע מפרסום כנ"ל.

רישום כמתאמן – רישום לשירות כמתאמן יאפשר לך להזין תגובות על מאמנים וכן להיחשף למידע אודות הנחות ומבצעים שונים שמציעים מאמנים בשירות. במהלך רישום כמתאמן לשירות עליך למסור לנו פרטים אישיים ופרטי יצירת קשר איתך, כגון שם משתמש, שמך המלא, כתובת דוא"ל פעילה, גילך ועוד.

ידוע לך ואתה מסכים כי מפעילת השירות רשאית לפרסם את שמך, או את שם המשתמש שלך, לצד כל תוכן שטענת או הזנת לשירות, ובכלל זאת ביקורות, וזאת לפי שיקול דעתה.

במידה ותרצה לפנות למפעילת השירות באמצעות טופס יצירת הקשר המקוון שמעמידה מפעילת השירות לרשות המשתמשים, תידרש למסור לנו את כתובת הדוא"ל שלך ולהזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך.

רישום כמאמן – על-מנת להירשם כמאמן ולהקים עמוד אישי בשירות, יהיה עלייך להזין את המידע הנדרש במהלך הרישום ובכלל זאת שם משתמש, שם מלא, כתובת דוא"ל פעילה, מספר טלפון, גיל, תיאור השירותים שהנך מספק למתאמנים, כגון תחומי האימון, אזור האימון ומקום האימונים, משך האימונים, מחירים ועוד. מרבית הפרטים הללו יוצגו בעמוד האישי שלך בשירות על-מנת לאפשר למתאמנים פוטנציאליים להתרשם מהשירותים שאתה מציע ולאפשר להם ליצור קשר איתך.
פתיחת עמוד אישי כמאמן בשירות כפופה לאישורה המקדים של מפעילת השירות, הרשאית לסרב או לדחות כל בקשת רישום לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטה.
מפעילת השירות רשאית לקבוע ולהוסיף מעת לעת דרכי רישום אחרות ונוספות, למאמנים ו/או למתאמנים.

עליך למסור תמיד רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. אנו נציין במפורש אילו שדות מידע מחייבים השלמה. ללא מסירת המידע המתבקש בשדות החובה הללו, לא תוכל להשלים את הרישום לשירות. מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעים שונים ולבקש ממך פרטים נוספים כדי לאמת את זהותך ולוודא אותה.

הפרטים שתמסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של מפעילת השירות והיא לא תעשה בפרטיך שימוש אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של השירות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה.
לאחר השלמת הרישום, אתה עשוי להידרש להזין שם משתמש וסיסמה לצורך גישה לאזורי השירות המחייבים רישום. כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונך בשירות עליך לשמור בסודיות כמאמן על שם המשתמש והסיסמה. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ולפחות אחת למספר חודשים. אתה נושא באחריות המלאה לכל שימוש שייעשה בחשבונך בשירות, לרבות עקב מחדלך לשמור בסודיות את פרטי הגישה לחשבונך בשירות.

ביטול רישומך לשירות

מפעילת השירות רשאית למנוע ממך להשתמש בשירותים הטעונים רישום לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. מפעילת השירות רשאית לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים –

 • אם מסרת פרטים שגויים או בדויים בעת הרישום;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במפעילת השירות או באחרים, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של מפעילת השירות;
 • אם השתמשת בשירות לבצע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי או פוגעני, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את אילו מתנאי המסמכים המחייבים;
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לשירות או להשתמש בו בכל דרך שהיא;
 • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך, אם הוקצו, לשימוש של צד שלישי;
 • אם יש לך חוב כספי למפעילת השירות ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד שנקבע לתשלומו;
 • עם הפסקת פעילות מפעילת השירות או סיום פעילותו של השירות;
 • לפי צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת;
 • בכל מקרה אחר בו מפעילת השירות סבורה כי הביטול מוצדק.

מפעילת השירות עשויה להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות בשירות ועל-מנת לאתר מקרי הונאה או שימוש לרעה בו. מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לחסום או לבטל את גישתך או רישומך לשירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וסברה כי חשבונך בשירות שימש לביצוע מעשים כאמור.

שירותים בתשלום ומסלולי פרסום בשירות

פרטי התשלום בגין כל שירות ודרך החיוב יפורסמו באזורים הרלבנטיים בשירות. מפעילת השירות רשאית, מעת לעת, לעדכן את התעריפים ואת דרכי ותנאי התשלום וכן להוסיף, לשנות או להפסיק מבצעים שהיא מציעה למשתמשי השירות. הודעה על העדכון תתפרסם באזור הרלבנטי ותיכנס לתוקפה זמן סביר לאחר פרסומה, בהתאם למהות העדכון.
כאמור, מסלולי הפרסום השונים למאמנים בשירות כרוכים בתשלום המאמן. מסלולי הפרסום בשירות, תנאיהם והתעריפים הרלבנטיים מפורטים בעמוד הרישום או יימסרו לך בע"פ או בכתב על-ידי נציגי מפעילת השירות. המאמן תיגבה ממך באמצעות כרטיס אשראי שאת פרטיו המלאים יהיה עלייך למסור למפעילת השירות כפי שיהיו זמינות במסגרת השירות, מעת לעת ולפי שיקול דעתה של מפעילת השירות. מפעילת השירות רשאית לשנות את תנאי מסלולי הפרסום, ובכלל זה היקף הפרסום והמתאמן עבור הפרסום, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. התנאים העדכניים יפורסמו בכל עת בעמוד "מסלולי פרסום".
הפרסומים מטעם מאמנים בשירות יהיו כפופים בכל עת לתנאים אלה ולהוראות המסמכים המחייבים ובכלל זאת הפרק העוסק בתוכן גולשים באתר.
התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו ממך על-ידי מפעילי שירות הסליקה או התשלום בהם תשתמש ובהתאם לתנאי השירות של אותם ספקים חיצוניים. אתה נושא באחריות הבלעדית לשאת בעמלות אלה, ככל הנדרש.
ביטול המסלול, הקפאה או שינויים אחרים הקשורים למסלול, מבוצעים דרך לשונית ניהול באתר וכפופים לתנאי המסלול הרלבנטי.
לכל שאלה לגבי המסלול יש לפנות לצוות האתר דרך טופס המשוב או באמצעות דף צור קשר.
מפעילת השירות רשאית להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו בשירות, להתיר תשלום באמצעים נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי או אמצעי תשלום הזמינים בשירות. בכל מקרה, אין להשתמש באמצעי תשלום שאינו שייך לך וללא הרשאות הנדרשות.
אם יתברר שכרטיס האשראי שלך או אמצעי התשלום שלך אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה – מפעילת השירות תיצור איתך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה. אם השימוש בכרטיס האשראי או אמצעי התשלום שלך אושר על-ידי חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו, או האחראי על אמצעי התשלום שהזנת, יחויב חשבונך בעלות השירות הרלבנטי ותישלח אלייך הודעת דוא"ל מטעם מפעילת השירות המציינת את אישור העסקה.

התשלום על האימונים יבוצע לפי בחירת המאמן והמתאמן באופן עצמאי

מובהר ומוסכם כי ההתקשרות בין המתאמן למאמן הינה התקשרות עצמאית שאינה קשורה למפעילת השירות. התשלום למאמן יבוצע לפי הסכמת המאמן והמתאמן באופן עצמאי.
מובהר בזאת, כי מפעילת השירות אינה אחראית לתשלומים שנעשים בקשר לאימונים ומסירה מעצמה כל אחריות בקשר לכך וכל אחד מהצדדים, המאמן והמתאמן, מוותרים בזאת באופן סופי ומוחלט, על כל טענה בעניין זה כלפי מפעילת השירות.
מפעילת השירות רשאית להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו בשירות, להתיר תשלום באמצעים נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי או אמצעי תשלום הזמינים בשירות. בכל מקרה, אין להשתמש באמצעי תשלום שאינו שייך למשתמש וללא הרשאות הנדרשות.
מפעילת השירות רשאית להסיר מאמנים ומתאמנים מהשירות על סמך שיקול דעתה הבלעדי.
שירות הפניית המתאמנים יהיה כפוף בכל עת לתנאים אלה ולהוראות המסמכים המחייבים ובכלל זאת פרק האחריות והפרק העוסק בתוכן גולשים בשירות (בהמשך מסמך זה).

מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות להסיר מאמנים שלא מאשרים הפניות, לא יוצרים קשר עם המתאמן לאחר קבלת ההפנייה, מבטלים הפניות, מתנהלים בצורה שאינה בהתאם לתנאי השימוש באתר ו/או בניגוד להוראות כל דין, מקבלים תלונות ממתאמנים או מכל סיבה אחרת שמפעילת השירות תראה לנכון.

מפעילת השירות אינה מתחייבת שהאימונים שיינתנו על-ידי המאמנים יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדוייקים, או יהלמו את ציפיות ודרישות המתאמן שקבע את האימון. מפעילת השירות לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהאימון או מההסתמכות על הנושאים שהועברו באימון, או על שביעות רצונך מהאימון שניתן. כל האחריות לאימונים שמועברים ע"י המאמנים חלה על המאמנים ועליהם בלבד. מפעילת השירות אינה צד להתקשרות בין המתאמן והמאמן ביחס לשירות הפניית המתאמנים וכל התקשרות בין מתאמן לבין אילו מהמאמנים נעשית באופן ישיר בין כל מתאמן למאמן הרלבנטי.

באחריות המאמן לספק קבלה ו/או חשבונית מס למתאמן על ביצוע התשלום לכל אימון כנדרש בחוק.
מפעילת השירות אינה אחראית בכול אופן להמצאת קבלה ו/או חשבונית מס ו/או כול אישור הנדרש על פי הוראות החוק בגין מתן שירותים.

תוכן גולשים בשירות

מרבית התכנים בשירות מוזנים אליו על-ידי משתמשיו הרשומים, ובכלל זאת המידע בכל עמודי המאמנים בשירות, תגובות וביקורות המתאמנים ועוד. תכנים אלו מתפרסמים באזורים המיועדים לכך בשירות – בין כשלעצמם, באזורים המיועדים לתכני המאמנים או המתאמנים בלבד, ובין ביחד עם תכנים מטעמה של מפעילת השירות. מסירת תכנים לפרסום בשירות אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.
לעיתים ולפי שיקול דעתנו, תכנים שתטען לפרסום בשירות יהיו כפופים לבדיקה ראשונית של מפעילת השירות. עצם משלוח התוכן למפעילת השירות אינו מחייב את מפעילת השירות לפרסם את התוכן ששלחת. מפעילת השירות רשאית, אך איננה חייבת לפרסם בשירותים את תכניך. היא תעשה זאת בהתאם למיטב שיקול דעתה המקצועי.
מפעילת השירות מעודדת את חופש הביטוי ואת קיומו של דיון פורה בשירות, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר המשתמשים. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא בשירות (ובכלל זאת תגובות המתאמנים על המאמנים), רשאית מפעילת השירות לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם, אך היא אינה חייבת לעשות כן. בדיקות כאלה עשויות להיעשות על-ידי מפעילת השירות באופן מדגמי, אך ורק כדי לנסות ולמנוע פרסום תכנים שהם בלתי חוקיים או פוגעניים על פניהם ובלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת השירות תהיה רשאית להסיר תכנים ו/או ביקורת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או בעקבות בקשה של צד שלישי.
בעת שיגור תכנים באמצעות השירות או מסירת תכנים לפרסום בשירות, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום, או השיגור כאמור. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם, לטעון ולפרסם בשירות, או לשגר באמצעות השירות, את התכנים הבאים –

 • כל תוכן שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים;
 • כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
 • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט, יישומים או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 • כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • כל תוכן העלול להטעות צרכן;
 • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, שאינו קשור למפעילת השירות ו/או לשירותיה ו/או הכולל מידע הנוגע במישרין למאמנים המפרסמים את האימונים הפרטיים שהם מעבירים;
 • כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

מפעילת השירות רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בכל עת שתמצא כי הפרת את תנאי המסמכים המחייבים או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע באפשרויות השימוש הניתנות בשירות, במשתמשים בו, במפעילת השירות או במי מטעמה. במקרה זה, מפעילת השירות תהיה רשאית גם למנוע ממך פרסום תכנים נוספים בשירות. הוראות המסמכים המחייבים מוסיפות על זכויות מפעילת השירות לפי כל דין.
החליטה מפעילת השירות לפרסם או להציג תוכן שמסרת – רשאית היא לערוך כל תוכן כזה לפי שיקול דעתה ובכלל זה לקצרו. מפעילת השירות אינה מחויבת לציין את שמך כמקור התוכן שמסרת, אך היא רשאית לעשות כן לפי שיקול דעתה והנך מוסר את הסכמתך לכך.
למעט מקומות בהם תינתן הודעה אחרת, התכנים שתמסור לפרסום בשירות יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, או לכל הפחות למשתמשים אחרים בשירות. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש בשירות או פרסום איזה מפרטיך. זכור – עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

מפעילת השירות מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים המתפרסמים באינטרנט ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים אחרים בשירות, בין אם מאמנים ובין אם מתאמנים. תכנים שנמסרו על-ידי משתמשים אינם מתפרסמים מטעמה של מפעילת השירות ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

קישורים

תמצא בשירות קישורים (לינקים) לעמודים שונים באינטרנט ובכלל זה קישורים למוסדות לימוד שונים, לאתרי אינטרנט של מאמנים המוצגים בשירות ועוד. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים באינטרנט. ברובם המכריע של המקרים תכנים אלה אינם מתפרסמים על ידי מפעילת השירות, או מטעמה ומפעילת השירות איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהשירות מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת מפעילת השירות לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בהם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מפעילת השירות אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מפעילת השירות איננה מתחייבת כי הקישורים שימצאו בשירות יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהשירות קישורים שנכללו בו בעבר ולהוסיף או להסיר קישורים חדשים, לפי שיקול דעתה המוחלט.

פרטיות

מפעילת השירות מכבדת את פרטיותך בעת השימוש בשירות. מדיניות הפרטיות של השירות מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

תכנים מסחריים

מפעילת השירות עשויה להציב בשירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים המבקשים להציע למכירה מוצרים או שירותים ובכלל זה מידע שמקורו בתומכים ונותני חסות, העשוי ללבוש אופי מסחרי.
מפעילת השירות לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו בשירות מטעם צדדים שלישיים. מפעילת השירות אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים בשירות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים בשירות תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם. מפעילת השירות איננה צד לכל עסקה כזו ולא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים בשירות או ירכשו באמצעותם.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות היוצרים באתר, באימונים ובשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים בשירות) הינן של מפעילת השירות בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו למפעילת השירות להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילת השירות או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים בשירות (ככל שישנם) הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

מפעילת השירות אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום בשירות או באמצעותו. כאשר אתה מוסר תכנים לפרסום בשירות, אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל מלוא הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש. מפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את מפעילת השירות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה למפעילת השירות רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לשדר, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, בשירות ובכל נגזרת שלו, בכל מדיה שהיא ו/או בכל מסגרת אחרת, בין אם אלקטרונית ובין אם מודפסת. כאמור, רישיון זה ניתן למפעילת השירות ללא מתן מתאמן כלשהיא, לרבות אזכור ('קרדיט'), תמלוגים או טובות הנאה אחרות.

הסרת תכנים מהשירות

מפעילת השירות מכבדת את זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים כמו גם את זכותם לשם טוב ולפרטיות. אם הנך סבור כי תוכן כלשהו המתפרסם בשירות פוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, הנך מוזמן ומתבקש ליידע את מפעילת השירות על כך מיידית בכתב, באמצעות פרטי יצירת הקשר המצוינים בתנאים אלה. צעדים שיינקטו על-ידי מפעילת השירות, ככל שינקטו, בהסתמך על מידע שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי והם יינקטו בהתאם להוראות הדין או בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי אף לפנים משורת הדין.

אחריות

בכל מקום במסמכים המחייבים בו מפורטת אחריותה של מפעילת השירות, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.
השימוש באתר ובכל תוכן, באימונים פנים מול פנים (פרונטלי) או שירותים הכלולים בהם ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ומפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר, היישומון וכל תוכן ושירות הכלולים בהם ובכלל זאת מההסתמכות על המידע שמפרסמים מאמנים ו/או האימונים הפרטיים המועברים על-ידם.
התכנים והשירותים ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. אתה מאשר בזאת כי בדקת את השירות ומצאת אותו מתאים לצרכייך ומטרותייך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין תכונות התכנים והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.
מפעילת השירות אינה מתחייבת כי לתכנים שתפרסם בשירות או באמצעותו תהיה היענות. מפעילת השירות אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. מפעילת השירות לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו בשירות, או ביחס לשימוש בהם, היא באחריותך המלאה בלבד. מפעילת השירות אינה מתחייבת כי תכנים, מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות מאמנים, המתפרסמים בשירות, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעילת השירות לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. השימוש בשירותי ובתכני השירות הוא על אחריותך בלבד.

מפעילת השירות מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה תכנים שמפרסמים משתמשים בשירות, לרבות תגובות וביקורות על מאמנים, וכן תכנים שמפרסמים המאמנים עצמם. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים. לעיתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב ועל כן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אנו משתדלים שהמידע והתכנים שאנו מציגים לכם יהיה אמין ומדויק, אולם אין ביכולתנו להבטיח זאת.
מפעילת השירות אינה מתחייבת ששירותי ותכני השירות לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת השירות או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת השירות או אצל מי מספקיה.
מפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטייך, המידע בחשבונך או לשיבוש בפרטים אלה – בין באופן מלא ובין חלקית, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך או של מפעילת השירות, או של מי מטעמה.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את מפעילת השירות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה או אילו מהמסמכים המחייבים. בנוסף, תשפה את מפעילת השירות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום בשירות, או באמצעות השירות, כתוצאה מקישורים שביצעת, או כל שימוש אחר שעשית בשירות.

שינויים בשירות והפסקת פעילות

מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את מבנה השירות, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים, התכנים ואפשרויות הפרסום בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך בשירות – והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהיה רשאית מפעילת השירות להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע. הנהלת השירות אף תהיה רשאית להפסיק מפעם לפעם את הפעילות בשירות לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. מפעילת השירות תפעל כמיטב יכולתה על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם השירות לא יהיה פעיל. במידת האפשר, תפרסם מפעילת השירות הודעה בשירות על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק מפעילת השירות את התוכן הכלול בשירות למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

שינוי במסמכים המחייבים

מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי שימוש אלה וכל אחד מהמסמכים המחייבים. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי שימוש אלה או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר ו/או בממשק היישומון. הקישורים למסמכים המחייבים המוצבים בשירות יקשרו תמיד לנוסח העדכני של המסמכים המחייבים. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום המסמכים המחייבים המעודכנים, מעיד על הסכמתך להם. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במסמכים המחייבים, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר, ביישומון ובשירות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

המחאה

העבירה מפעילת השירות את זכויותיה והתחייבויותיה ביחס לשירות, או כל חלק מהם, לצד שלישי, תהיה היא רשאית להמחות גם את זכויותיה והתחייבויותיה, כולן או חלקן, לפי המסמכים המחייבים.
כמשתמש בשירות, בין אם הנך מאמן ובין אם הנך מתאמן, אינך רשאי להמחות כל זכות או חיוב לפי המסמכים המחייבים וכן אינך רשאי לשעבד, להסב, למשכן, להשאיל או לתת זכויות כלשהן לכל צד שלישי בכל אלה. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים.

פנה אלינו

מפעילת השירות מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי השירות וכל צד שלישי אחר. אם אתה סבור כי פורסם בשירות תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, וכן במידה ויש לך כל שאלה, הצעה, תלונה ועוד, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן, או באמצעות מנגנוני יצירת הקשר בגוף השירות, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.

עודכן לאחרונה: 06.03.2020